2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda döredilen Guanç Guangzhouou Naiwei Robot Technology Co.t.